ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ADAPTIT Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τα κατωτέρω:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία “ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με έδρα Θουκιδίδου 4, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, Αττική, Ελλάδα, email: info@adaptit.gr, τηλ: +30 210 5131640, website: adaptit.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και επικοινωνίας μαζί σας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Εταιρεία στο email dps_adaptit@adaptit.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 5131640.

2. Ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται με την συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της και της αποστολής αιτήσεων πρόσληψης, και τα χρησιμοποιεί για τους παρακάτω σκοπούς:

• την επικοινωνία με εσάς,
• την αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις της (newsletters)
• την πιθανή ένταξή σας στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Για την επικοινωνία μας με εσάς, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

Για την αποστολή newsletters, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Marketing της Εταιρείας, προκειμένου να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και νέες εκδηλώσεις.

Για την πιθανή ένταξή σας στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, προκειμένου να αξιολογήσει την αίτησή σας, να ελέγξει τις συστάσεις σας, να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων σας, και πιθανώς για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με μια θέση εργασίας. Εάν πρόκειται να προσληφθείτε από την Εταιρεία κάποια από τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν και στα αρχεία της Οικονομικής Διευθύνσεως της Εταιρείας για σκοπούς μισθοδοσίας και ασφάλισης.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς στην αίτηση πρόσληψης, για τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα που παρέχονται από εσάς σχετικά με την αίτηση πρόσληψης και για τα όποια τυχόν δεδομένα που αποκτώνται από τρίτα πρόσωπα όπως για παράδειγμα προηγούμενοι εργοδότες, λοιπές συστάσεις, εταιρίες ελέγχου χρεών, εταιρίες παροχής ασφάλειας και άλλες πηγές.

3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων εκτός της Εταιρεία

Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address) στην πλατφόρμα MAIL CHIMPγια την μαζική αποστολή των newsletters.

4. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα στοιχεία επικοινωνίας τόσο για την απάντηση στα ερωτήματά σας όσο και για την αποστολή newsletter τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε παράσχει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο email dps_adaptit@adaptit.gr.Τα προσωπικά δεδομένα του οποιουδήποτε κάνει αίτηση πρόσληψης στην Εταιρεία αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή σε προστατευμένο φάκελο καθώς και σε έγχαρτη μορφή σε προστατευμένο χώρο στην Διεύθυνση Προσωπικού για δώδεκα (12) μήνες από τη στιγμή που θα γίνει η τελευταία ανανέωση από τον υποψήφιο. Εάν δε λάβει χώρα καμία ανανέωση κατά την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Όλοι οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να ανανεώνουν τα δεδομένα τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεομένων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες σας. Ειδικότερα θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος σας στην Εταιρεία μας. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο υποβληθέν αίτημα σας θα σας ενημερώσουμε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

5.1 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

5.2 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Επιβλέποντα την Προστασία των Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

5.3 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

5.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

5.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

5.6 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία στο email dps_adaptit@adaptit.gr

5.7 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr):
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

7. Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Δηλώσεως Απορρήτου αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, καθώς και για το πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

H ADAPTITA.E. δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς.

H ADAPTITA.E. δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ