Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Η ADAPTIT εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με βάση
τα Διεθνή πρότυπα όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Διαχείριση Ποιότητας

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία όλων των λειτουργιών της.

2. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

3. Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας

Η ADAPTIT εφαρμόζει Συστήμα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

4. Διαχείριση κατά της Δωροδοκίας

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ