Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Η ADAPTIT εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με βάση
τα Διεθνή πρότυπα όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Διαχείριση Ποιότητας

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία όλων των λειτουργιών της.

2. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ

SEKEE