ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ADAPTIT

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του Ομίλου ADAPTIT και αποδεικνύεται έμπρακτα όποτε παραστεί ανάγκη.