Λύσεις Κρίσιμων Υποδομών Επικοινωνίας

Οι επιχειρήσεις θαλάσσιων, αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών βασίζονται κυρίως στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να ασκούν τις δραστηριότητές τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής γίνονται για την αύξηση της ασφάλειας αλλά και για τη μείωση του κόστους. Τα δίκτυα επικοινωνιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις, επειδή πολλά από τα συστήματα ελέγχου είναι γεωγραφικά χωρισμένα και βασίζονται στο δίκτυο επικοινωνιών για τη σωστή λειτουργία της διασύνδεσης τους.