ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΡΜΟΥ

Οι πάροχοι υπηρεσιών τείνουν να αναπτύσσουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας με την προβολή περιεχομένου βίντεο, φωνής, VPN και πλούσιου σε περιεχόμενο πολυμέσων. Για την επίτευξη των παραπάνω, ελέγχοντας το κόστος και βελτιστοποιώντας την προσπάθεια, η υποδομή του κεντρικού δικτύου και ο σχεδιασμός του πρέπει να ανατεθεί σε έναν System Integrator όπως είναι η ADAPTIT που μπορεί να σχεδιάσει core networks μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.


ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Ο συγχρονισμός είναι το σύνολο τεχνικών που επιτρέπουν τη συχνότητα και τη φάση των ρολογιών του εξοπλισμού ενός δικτύου, να παραμείνουν περιορισμένα εντός των καθορισμένων ορίων.

Στο χαρτοφυλάκιό της ADAPTIT υπάρχει διαθέσιμη εμπειρία δικτύωσης για παρόχους υπηρεσιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει:

PRODUCTS

GPS SOURCES
GLONASS SOURCES
SYCHRONIZATION SOURCES
FREQUENCY SOURCES
TELECOM GNSS CLOCK
PTP/IEEE SOLUTIONS 1588


ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις τεχνολογίες ευφυούς παρακολούθησης και αυτοματισμού προσφέροντας λύσεις διαμορφωμένες για σύνθετες εφαρμογές. Ο εξοπλισμός του υλικού και λογισμικού που διαθέτουμε έχει σχεδιαστεί για

  • Διαχείριση / Ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη ποιότητα δικτύου στους πελάτες του.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση των απομακρυσμένων, μη επανδρωμένων κτιρίων , όταν συμβεί κάποιο (έκτακτο )περιστατικό.